Liczba studentów na studiach podyplomowych w roku akademickim 2014/2015

W roku akademickim 2014/2015 w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyła się o 13,8 tys. i wyniosła 149,8 tys. (z czego w uczelniach publicznych studiowało 90,1 tys. osób, a w niepublicznych 59,7 tys.).

W odniesieniu do roku akademickiego 2013/2014, większy spadek słuchaczy zanotowano w szkołach publicznych (o 9,0 tys., tj. 9,1% w stosunku do poprzedniego roku) niż w szkołach niepublicznych (o 4,8 tys., tj. 7,4%). Kobiety dokształcające się na studiach podyplomowych stanowiły 69,7% wszystkich słucha- czy. Ich udział w liczbie słuchaczy pozostał na podobnym poziomie jak rok wcześniej (69,3%).


Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością, podobnie jak w roku poprzednim, cieszyły się kierunki:
- ekonomiczne i administracyjne – 37,1 tys. słuchaczy,
- pedagogiczne – 37,3 tys. (w tym nauczycielskie – 23,3 tys.),
- medyczne – 33,2 tys.


W roku akademickim 2013/2014 wydano 127,4 tys. świadectw ukończenia studiów podyplomowych, z czego 69,3% kobietom. Dla porównania, w roku akademickim 2012/2013 wydano 135,9 tys. świadectw, z czego 69,3% otrzymały kobiety. Zdecydowanym liderem, zarówno jeśli chodzi o słuchaczy, jak i wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest – podobnie jak w poprzednim roku akademickim – województwo mazowieckie.

źródło: Szkoły Wyższe i ich finanse, GUS
ostatnia zmiana: 2017-01-27


źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse
Polityka Prywatności