Liczba studentów na studiach podyplomowych w roku akademickim 2015/2016

Liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2015/2016, w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 1,8 tys. i wyniosła 151,6 tys. (z czego w uczelniach publicznych studiowało 83,5 tys. osób, a w niepublicznych 68,1 tys.). W odniesieniu do roku akademickiego 2014/2015, w szkołach publicznych odnotowano spadek liczby słuchaczy o 6,7 tys. (tj. 7,4%), a w szkołach niepublicznych odnotowano wzrost liczby słuchaczy o 8,4 tys. (tj. 14,1% w stosunku do poprzedniego roku).

Kobiety dokształcające się na studiach podyplomowych stanowiły 72,2% wszystkich słuchaczy - ich udział w liczbie słuchaczy wzrósł w stosunku do roku poprzedniego (o 2,5 pkt. proc.).


Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością, podobnie jak w roku poprzednim, cieszyły się kierunki, należące do podgrup:
- pedagogicznej – 44,8 tys. słuchaczy (29,6% ogółu słuchaczy)
- biznesu i administracji – 31,3 tys. słuchaczy (20,7%)
- medycznej – 28,9 tys. słuchaczy (19,1% wszystkich słuchaczy)


W roku akademickim 2014/2015 wydano 117,0 tys. świadectw ukończenia studiów podyplomowych, z czego 69,4% kobietom. Dla porównania, w roku akademickim 2013/2014 wydano 127,4 tys. świadectw, z czego 69,3% otrzymały kobiety. Największą liczbę słuchaczy oraz osób, które uzyskały świadectwo ukończenia studiów podyplomowych odnotowano - podobnie jak w poprzednim roku akademickim – w województwie mazowieckim.

źródło: Szkoły Wyższe i ich finanse, GUS
data ostatniej modyfikacji: 2017-01-29 17:24:09


źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse
Polityka Prywatności