Liczba studentów na studiach podyplomowych w roku akademickim 2016/2017

Liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2016/2017, w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się o 6,4 tys. i wyniosła 158,0 tys. (z czego w uczelniach publicznych studiowało 84,0 tys. osób, a w niepublicznych 73,9 tys.). W odniesieniu do roku akademickiego 2015/2016, w szkołach publicznych odnotowano wzrost liczby słuchaczy o 631 osób (tj. 0,8%), zaś w szkołach niepublicznych wzrost liczby słuchaczy wynosił 5,8 tys. (tj. 8,5% w stosunku do poprzedniego roku). Kobiety dokształcające się na studiach podyplomowych stanowiły 72,8% wszystkich słuchaczy - ich udział w liczbie słuchaczy wzrósł w stosunku do roku poprzedniego (o 2,6 pkt. proc.).

Wśród słuchaczy studiów podyplomowych największą popularnością, podobnie jak w roku poprzednim, cieszyły się kierunki, należące do podgrup:
- pedagogicznej – 44,2 tys. słuchaczy (27,9% ogółu słuchaczy)
- biznesu i administracji – 34,4 tys. słuchaczy (21,8%)
- medycznej – 33,3 tys. słuchaczy (21,1% wszystkich słuchaczy)

W roku akademickim 2015/2016 wydano 119,1 tys. świadectw ukończenia studiów podyplomowych, z czego 71,3% kobietom. Dla porównania, w roku akademickim 2014/2015 wydano 17,0 tys. świadectw, z czego 69,4% otrzymały kobiety. Największą liczbę słuchaczy oraz osób, które uzyskały świadectwo ukończenia studiów podyplomowych odnotowano - podobnie jak w poprzednim roku akademickim – w województwie mazowieckim.

źródło: Szkoły Wyższe i ich finanse, GUS
data ostatniej modyfikacji: 2019-07-17 09:14:28


źródło: GUS, Szkoły wyższe i ich finanse
Polityka Prywatności