Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kierunki podyplomowe
w latach 2010-2013
(archiwum)


Miasto - woj.
Kierunek studiów

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI LOGOPEDII

ul. Przemysłowa 85
62-510 Konin
tel.: (63) 249 78 71, fax: (63) 249 78 77
konin@ahe.lodz.pl

Tematyka:

Tematyka studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z elementami logopedii obejmuje zagadnienia związane z:
• Psychologicznymi i medycznymi aspektami dysfunkcji
• Charakterystyką zaburzeń typu dyslektycznego
• Metodami i technikami pracy terapeutycznej z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz formami wspierania rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego
• Zastosowaniem takich metod pracy terapeutycznej – jak: metoda Dobrego Startu, metoda Glena Domana, muzykoterapia, terapia zabawą
• zastosowaniem zasady indywidualizacji w usprawnianiu psychospołecznym uczniów oraz wyborem metod i form pracy
• podstawami logopedii – w zakresie kształtowania wczesnych oddziaływań profilaktycznych.


Cel:

Celem studiów podyplomowych Terapia pedagogiczna z elementami logopedii jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania kompleksowych, skutecznych działań terapeutycznych w stosunku do uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Absolwenci uzyskują kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga-terapeuty (specjalisty terapii pedagogicznej).


Czas:

Trzy semestry, 350 godz. Organizacja zajęć będzie dostosowana do charakteru kształcenia zaocznego – zajęcia realizowane będą w czasie zjazdów weekendowych.