województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne

Charakterystyka i uprawnienia studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego / drugiego stopnia bądź jednolitych studiów magisterskich w jednym z obszarów: sztuka, pedagogika, psychologia, medycyna (lub pokrewnych). 

Program obejmuje 360 godzin zajęć dydaktycznych w formie: wykładów, ćwiczeń i warsztatów (75 % zajęć to praca technikami warsztatowymi). Studia kończą się pracą końcową (przygotowanie własnego projektu).

Studia o charakterze doskonalącym dają przygotowanie do prowadzenia zajęć z arteterapii.

Cele studiów: 

Poszerzanie wiedzy  w zakresie ARTETERAPII I JEJ zastosowania w działaniach ukierunkowanych na terapię i wspieranie rozwoju podmiotowego. 

Możliwości zatrudnienia:

  •  placówki edukacyjne, opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne

Kontynuacja kształcenia:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych uprawnia do ubiegania się o certyfikat „Arte Terapeuty” w jednym ze stowarzyszeń, do ubiegania się o praktyki, staże w placówkach klinicznych realizujących program arteterapii.

Arteterapia
Arteterapia lub też artterapia (arte z łac. ars sztuka i terapia) – leczenie przez sztukę.
Polityka Prywatności