Leszno, Polska

Dietetyka i Poradnictwo Żywieniowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu dietetyki. Ukończenie Podyplomowych Studiów Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego daje absolwentowi gwarancję posiadania wiedzy umożliwiającej przygotowanie diagnozy żywieniowej, będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego.
Dietetyka
Dietetyka – nauka medyczna o żywieniu człowieka zdrowego i chorego zajmująca się:
  • zasadami żywienia człowieka zdrowego
  • zasadami żywienia człowieka chorego
  • oceny stanu odżywienia
  • oceny wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia
  • zapobiegania chorobom zależnym od żywienia
  • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania
  • biochemicznymi podstawami żywienia
  • prowadzenia edukacji żywieniowej
  • psychologią żywienia
  • technologiami gastronomicznymi.
Poradnictwo
Poradnictwo – działanie, którego celem jest tworzenie warunków do podjęcia przez klienta samodzielnej próby rozwiązania swojego problemu.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności