Poznań, Polska

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia Podyplomowe "Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe". Zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17.01.2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Studia podyplomowe Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe są przeznaczone dla absolwentów uczelni wyższych posiadających tytuł licencjata, uprawniający do nauczania dowolnego przedmiotu lub prowadzenia zajęć (posiadających przygotowanie psychopedagogiczne do nauczania).
Nauczanie
Nauczanie – to proces dydaktyczny w działalności wykwalifikowanego nauczyciela, o charakterze planowym, celowej pracy z podmiotem kształcenia, ukierunkowanej na wyposażenie słuchaczy czy uczniów w treści nauczania, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie tych uzdolnień. Nauczanie jest związane w relacją nauczyciel i uczeń, słuchacz uczeniem się, obydwa te pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia.
Wychowanie
Wychowanie – całokształt wpływów wychowawcy na wychowanka, który ma na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym
Wychowanie
Wychowanie jest procesem wrastania jednostki w społeczną świadomość gatunku.
Autor: John Dewey, Moje pedagogiczne credo. Szkoła a społeczeństwo, Lwów (brw.), s. 5.
Wychowanie
Bez miłości nie ma wychowania – jest tresura.
Autor: Maria Łopatkowa
Wychowanie
Wychowanie, całkowicie wyzwolone z autorytetu, tradycji i dogmatu, kończy się nihilizmem.
Autor: Leszek Kołakowski, Cywilizacja na ławie oskarżonych, Res Publica, 1990, s. 172.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności