województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
tudia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej mają wyposażyć uczestników w wiedzę i kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dotyczą one wiedzy psychologicznej i pedagogicznej dotyczącej przyczyn, symptomów i mechanizmów zaburzeń rozwojowych, a także umiejętności:

  • prowadzania diagnozy psychopedagogicznej potrzeb dziecka w szkole i środowisku rodzinnym;
  • organizowania i realizowania zajęć profilaktycznych i pedagogicznych w oparciu o nowe metody stymulujące rozwój dzieci i młodzieży;
  • współdziałania z nauczycielami i rodzicami w procesie wspomagania rozwoju dziecka.

Pedagogika
Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.
Pedagogika
Mężczyzna tylko od życia może nauczyć się żyć i żadna pedagogika tej nauki nie zastąpi.
Autor: Miguel de Unamuno
Pedagogika
Pedagogika jako nauka może i powinna być formą społecznego i kulturowego krytycyzmu (…). Nie możemy uciec od wyzwań praktyki pogrążonej w kryzysie.
Autor: Zbigniew Kwieciński, Edukacja wobec wyzwań demokracji

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności