Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Instalacje i urządzenia elektryczne - projektowanie i eksploatacja

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia Podyplomowe, których zmodyfikowana pierwsza edycja została uruchomiona w roku akademickim 2008/09 jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, formą dokształcania zawodowego osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych. Studia są realizowane zgodnie z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej oraz z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 12 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 marca 2007 roku. Szczegółowe zasady studiowania, plan zajęć i programy nauczania będą podane do wiadomości zainteresowanym za pośrednictwem Internetu. Studia Podyplomowe są prowadzone jako studia niestacjonarne. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym szczegółowym rozkładem zajęć. W ciągu 2 semestrów jest realizowany program w wymiarze 185 godzin zajęć, obejmujących wykłady oraz ćwiczenia w laboratoriach badawczych i komputerowych.
Eksploatacja
Eksploatacja – zjawisko techniczno-ekonomiczne podejmowane wraz z wyprodukowaniem, sprzedażą obiektu lub systemu i kończy się wraz z jego wycofaniem. Słowo najczęściej dotyczy obiektów i systemów technicznych jednak zjawisko jest powszechne i każdy proces eksploatacji jest częścią eksploatacji środowiska. W szczególności do eksploatacji są przyjmowane obiekty naturalne (rzeki, złoża itp.), która kończy się wraz z zaniechaniem tego.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
SWPS_220_uni.jpg

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
Polityka Prywatności