Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Studia podyplomowe

województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Klimatyzacja i chłodnictwo

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne
Studia adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w jednostkach projektowych i wykonawczych w dziedzinie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także w służbach eksploatacyjnych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Studium pozwala na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej przy projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Autorzy szeregu ekspertyz z zakresu projektowania, wykonania i eksploatacji instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych przekazują swoje uwagi na temat najczęściej występujących nieprawidłowości w fazach realizacji i eksploatacji instalacji. Omawiane są także prawne i praktyczne aspekty procesu inwestycyjnego w zakresie projektowania i wykonania instalacji klimatyzacyjnych oraz postępowania z substancjami kontrolowanymi w instalacjach chłodniczych. W ramach studiów realizowany jest kurs szkolenia (50 godzin) dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej zakończony Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, co pozwala przystąpić do egzaminu państwowego. Ukończenie studiów będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.
Chłodnictwo
Chłodnictwo – dział techniki zajmujący się odprowadzaniem ciepła ze środowiska chłodzonego w celu uzyskania i utrzymania temperatur niższych od temperatury otoczenia. Ma największe zastosowanie w utrwalaniu żywności.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Akademia_MDDP_Studia_220.jpg

Studia w Polsce
boks_podyplomowe.jpg

Nauka języka za granicą
Polityka Prywatności