województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Prawa zamówień publicznych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. Program studiów zakłada przekazanie wiedzy związanej zarówno z problematyką zamówień publicznych sensu stricte, jak i z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa, technik negocjacyjnych oraz zarządzania projektami. Studia są ukierunkowane na praktyczne aspekty funkcjonowania ustawy o zamówieniach publicznych w Polsce i UE .Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, oraz ćwiczeń uwzględniających aktywny udział uczestników zarówno przez możliwość zadawania pytań, jak i rozwiązywanie case studies.
Polityka Prywatności