województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Toruń, Polska

Studia podyplomowe w zakresie Ratownictwa chemiczno-ekologicznego

Język wykładowy: polski
Absolwent Studiów Podyplomowych jest przygotowany do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych podczas awarii i katastrof związanych z obecnością substancji stwarzających niebezpieczeństwo pożaru, wybuchu, zatruć ludzi i zwierząt oraz skażenia środowiska naturalnego. Wykazuje znajomość podstawowych pojęć, praw i zjawisk chemicznych. Ponadto, wyróżnia się umiejętnością dostrzegania zależności pomiędzy budową substancji, a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi, a także posługiwania się nomenklaturą chemiczną oraz podstawową wiedzą umożliwiającą wyjaśnianie przebiegu procesów chemicznych oraz zapisywanie poznanych reakcji chemicznych w postaci równań. Posiada umiejętność przeprowadzania podstawowych obliczeń chemicznych oraz zastosowania posiadanej wiedzy do rozwiązywania wybranych problemów rachunkowych i praktycznych. Absolwent Studiów Podyplomowych jest wyposażony w profesjonalną wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające identyfikację zagrożeń zanieczyszczenia atmosfery, wód powierzchniowych i środowiska gruntowo-wodnego skażeniami chemicznymi oraz umie wykorzystać posiadane doświadczenie w różnych sytuacjach wynikających ze specyfiki ratownictwa chemicznego. Ponadto, wykazuje dobrą znajomość aspektów prawnych w zakresie problematyki dotyczącej substancji i preparatów chemicznych funkcjonujących w środowisku.
Polityka Prywatności