Wrocław, Polska

Podatki

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem studiów jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej podatków, tj. prawa podatkowego, rachunkowości oraz prawa karnego skarbowego Słuchacze zostaną zapoznani z regulacją ordynacji podatkowej, poszczególnych podatków, rachunkowości, czy prawa karnego skarbowego. W szczególności program zajęć przewiduje omówienie i analizę instytucji zawartych w ogólnym prawie podatkowym z uwzględnieniem zobowiązań podatkowych i wykładni prawa podatkowego. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką dotyczącą rachunkowości i prawa karnego skarbowego, gdzie istotnego znaczenia nabiera odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Program studiów zakłada także szczegółową analizę regulacji prawnych dotyczących poszczególnych podatków, gdzie istotnego znaczenia nabiera praktyka podatkowa. Stąd też słuchacze zapoznają się również z orzecznictwem podatkowym sądów administracyjnych.

W zakresie kompetencji społecznych, efektem ukończenia Studiów Podyplomowych Podatkowych będzie otwartość w zakresie poznawania złożonych problemów podatkowych i ich rozwiązywania. Absolwent będzie również potrafił sprawnie pracować w grupie, mając na celu właściwe stosowanie prawa podatkowego. Wzrośnie ponadto poziom samoświadomości absolwenta co do złożoności pozycji prawa podatkowego w systemie nauk społecznych oraz odpowiedzialności za wykonywane zobowiązań podatkowych

Ukończenie Studiów Podyplomowych Podatkowych zapewni słuchaczom prawidłowe wykonywanie dotychczasowych czynności zawodowych i spowoduje eliminację zachowań sprzecznych z wymogami prawa. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy, jako specjalistów i zapewni bezpieczeństwo pracodawców. Osobom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych stworzy szansę zaoferowania pracodawcy profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków w zakresie opodatkowania. Prawnikom umożliwi zaś specjalizację w bardzo aktualnej i pożądanej obecnie dziedzinie, co uatrakcyjni ich pozycję na rynku pracy.

Osoby zainteresowane dalszym kształceniem będą przygotowane do udziału w specjalistycznych kursach i szkoleniach w dziedzinie prawa podatkowego.
Podatki
Jeśli ktokolwiek wierzy w dobrowolny charakter podatków, niech spróbuje odmówić ich płacenia, a przekona się na własnej skórze, jak jest naprawdę.
Autor: Murray Rothbard, O nową wolność. Manifest libertariański, Warszawa 2007, s. 48
Podatki
Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy.
Autor: Albert Einstein
Podatki
Różnica między preparatorem zwierząt a poborca podatkowym? Preparator zdziera tylko skórę.
Autor: Mark Twain
Polityka Prywatności