województwo
miasto
grupa kierunków
język
typ uczelni  
status uczelni  
Wrocław, Polska

Prawo Karne Wykonawcze

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Zadaniem Studiów jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników wymiaru sprawiedliwości, a w szczególności sędziów zajmujących się orzekaniem i wykonywaniem kar, kuratorów sądowych, pracowników Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Policji, Żandarmerii Wojskowej i prokuratorów uczestniczących w szeroko rozumianym postępowaniu wykonawczym. Studia sprzyjać będą pogłębieniu i uzupełnieniu wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych aspektów prowadzenia działalności penitencjarnej wśród osób karnie izolowanych oraz pracy ze skazanymi w środowisku wolnościowym.

Słuchacze zostaną zapoznani z problematyką współczesnej przestępczości i jej zwalczania, instytucjami i organizacjami powołanymi do ochrony praw skazanego (sędziowski nadzór penitencjarny, RPO, ETPCz i inne). Ważnym elementem zajęć będą wykłady i warsztaty poświęcone międzynarodowym aspektom wykonywania kar i innych środków penalnych. W ich ramach zostaną przybliżone także modele postępowania wykonawczego funkcjonujące w wybranych państwach na świecie. Znacznie poszerzony  blok wykładów poświęcony zostanie problematyce środków probacyjnych i kar wolnościowych. W jego ramach, co szczególnie istotne dla pracowników Służby Kuratorskiej i Służby Więziennej, przybliżona zostanie tematyka dozoru elektronicznego. Najwięcej zajęć dotyczyć będzie wykonywania kary pozbawienia wolności i funkcjonowania instytucji izolacyjnych. Program Studiów wzbogacony został także o blok wykładów i zajęć warsztatowych z zarządzania jednostkami penitencjarnymi. Tematyka i rozkład zajęć z zarządzania była konsultowana ze Służbą Więzienną.

W zakresie kompetencji społecznych, efektem ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego będzie większa otwartość w nawiązywaniu relacji społecznych. Absolwent będzie również potrafił sprawnie pracować w grupie, mając na uwadze, że  proces społecznej readaptacji osób względem których wykonuje się orzeczenia wydane przez sądy karne często wymaga interdyscyplinarnej pracy zespołowej. Wzrośnie ponadto poziom samoświadomości absolwenta co do złożoności pozycji prawa karnego wykonawczego w obrębie nauk społecznych oraz odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe.

Ukończenie Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego zapewni słuchaczom prawidłowe wykonywanie dotychczasowych czynności zawodowych i spowoduje eliminację zachowań sprzecznych z wymogami prawa. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy, jako specjalistów i zapewni bezpieczeństwo pracodawców, co jest szczególnie potrzebne w pracy w jednostkach penitencjarnych, Policji, sądach, prokuraturach i zespołach kuratorskiej służby sądowej. Osobom ubiegającym się o zatrudnienie w tych podmiotach stworzy szansę zaoferowania pracodawcy profesjonalnego i odpowiedzialnego wykonywania obowiązków w zakresie funkcjonowania tych jednostek. Prawnikom umożliwi zaś specjalizację w bardzo aktualnej dziedzinie pracy z osobami wykluczonymi społecznie, skazanymi za przestępstwo na sankcję izolacyjną lub środek wolnościowy, co uatrakcyjni ich pozycję na rynku pracy.

Wymagania: ukończone studia wyższe.

Uzyskane kwalifikacje: absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wykazem przedmiotów oraz ze średnią ocen. Dokument ten jest wyrazem pogłębienia wiadomości oraz podniesienia kwalifikacji.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Pewność prawa wymaga, by w każdym sporze prawnym zostało powiedziane ostatnie słowo, nawet jeżeli jest nieprawdziwe.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Państwo prawa jest jak chleb powszedni, jak woda do picia i powietrze do oddychania, a najlepsze w demokracji jest to, że tylko ona nadaje się do zabezpieczenia państwa prawa.
Autor: Gustav Radbruch
Prawo
Prawo zazwyczaj mija się ze sprawiedliwością.
Autor: zespół Włochaty
Polityka Prywatności