Wrocław, Polska

Prawo ochrony środowiska

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Głównym zadaniem studiów z zakresu prawa ochrony środowiska jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy słuchaczy dotyczącej prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i społecznych aspektów wykonywania zadań publicznych w sferze ochrony środowiska. Słuchacze zostaną zapoznani z rozwojem myśli, prawa, instytucji i pojęć w ochronie środowiska, współczesnymi przesłankami ochrony środowiska, podstawami prawnymi ochrony środowiska, ochroną środowiska w unormowaniach konstytucji, wstępem do prawa ochrony powietrza, ochroną powietrza, ochroną środowiska w Unii Europejskiej, organizacją ochrony środowiska, ochroną przyrody, interesem jednostki w ochronie środowiska, ekonomicznymi instrumentami ochrony środowiska, procedurami w ochronie środowiska. Ponadto słuchacze zapoznają się z problematyką zintegrowanego pozwolenia ekologicznego, ochrony wód, prawno-międzynarodowych aspektów w ochronie środowiska (ONZ, Rada Europy , OECD i inne), ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed odpadami, stanów fizycznych sztucznie wytworzonych przez człowieka (hałas, promieniowanie i odór), odpowiedzialności za szkody w ochronie środowiska, w tym publicznoprawnej odpowiedzialności w ochronie środowiska oraz cywilnoprawnej odpowiedzialność za szkody w ochronie środowiska, zagospodarowania przestrzennego w ochronie środowiska, europeizacji prawa ochrony środowiska, instytucji finansowania ochrony środowiska w wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy), współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i politycznych w ochronie środowiska, policji ochrony środowiska i podstawowych decyzji, zagadnień bioetycznych i finansowania ochrony środowiska we Włoszech i w Unii Europejskiej oraz systemem finansowania ochrony środowiska w Polsce.

Absolwent, zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia, rozszerzy wiedzę na temat międzynarodowych i krajowych normatywnych regulacji ochrony środowiska, ich kształtowania się i znaczenia dla współczesnego funkcjonowania państwa i społeczeństwa, miejsca nauki o prawie ochrony środowiska w systemie nauk społecznych, w tym prawnych. Pozna mechanizmy tworzenia prawa w dziedzinie ustroju i funkcjonowania podstawowych instytucji ochronnych. Wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych uzupełni o treści specjalistyczne z innych dziedzin, takich jak np. planowanie przestrzenne czy policja administracyjna.

Po ukończeniu Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska absolwent nabędzie umiejętności przydatne dla prawidłowego wykonywania zawodów związanych z wykonywaniem zadań ochronnych. Przede wszystkim będzie świadomy złożonych związków między różnymi regulacjami ochronnymi, zjawiskami prawnymi, a organizacyjnymi oraz społecznymi. Ponadto absolwent pogłębi umiejętność w rozwiązywaniu problemów wymagających zastosowania szczegółowej wiedzy prawniczej i organizacyjnej pozostającej w związku z publicznoprawną ochroną środowiska.

W zakresie kompetencji społecznych, efektem ukończenia Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska będzie takie ulepszenie ogólnej i szczególnej wiedzy z zakresu ochrony, która wzmoże nie tylko erudycję ale też otwartość w kreacji relacji społecznych. Absolwent będzie również mógł sprawniej pracować w grupie, mając na celu jakość wykonywanych zadań publicznych. Wzrośnie ponadto poziom samoświadomości absolwenta co do złożoności prawa dotyczącego ustroju i funkcjonowania administracji publicznej w ochronie środowiska, a także wiedza o wielorakich uzależnieniach rozwoju różnych wartości od stanu środowiska i realizacji w jego ochronie.

Ukończenie Studiów Podyplomowych Prawa Ochrony Środowiska ułatwi słuchaczom prawidłowe wykonywanie dotychczasowych czynności zawodowych i ograniczy zachowania sprzeczne z wymogami prawa. To z kolei podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy, jako specjalistów i zapewni bezpieczeństwo pracodawców. Osobom ubiegającym się o zatrudnienie na stanowiskach administracyjnych stworzy szansę zaoferowania pracodawcy profesjonalnego i odpowiedzialnego w wykonywaniu obowiązków. Prawnikom umożliwi zaś specjalizację w bardzo aktualnej i pożądanej obecnie dziedzinie, co uatrakcyjni ich pozycję na rynku pracy.

Wymagania: ukończone studia wyższe.

Uzyskane kwalifikacje: absolwenci studiów otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wydziału, Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wykazem przedmiotów oraz ze średnią ocen. Dokument ten jest wyrazem pogłębienia wiadomości oraz podniesienia kwalifikacji.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Kategorie dobra i zła należą do moralności, a nie do wymiaru sprawiedliwości. Tylko w państwach o ustroju totalitarnym narzuca się społeczeństwu jeden pogląd moralny, prowadząc do zniewolenia. W ustroju demokratycznym, czyli wieloświatopoglądowym, sędziom nie wolno orzekać w kategoriach moralnych.
Autor: Maria Szyszkowska
Prawo
Żaden kraj nie może być dobrze rządzony, dopóki wszyscy jego obywatele nie będą pamiętać, że oni są strażnikami prawa.
Autor: Mark Twain
Prawo
Pewność prawa wymaga, by w każdym sporze prawnym zostało powiedziane ostatnie słowo, nawet jeżeli jest nieprawdziwe.
Autor: Gustav Radbruch
Polityka Prywatności