Konin, Polska

Doradztwo zawodowe i personalne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Adresatami studiów są absolwenci uczelni wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia. Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych do pełnienia funkcji doradcy zawodowego i personalnego w: instytucjach rynku pracy, prywatnych agencjach zatrudnienia i doradztwa personalnego, w biznesie, w działach personalnych firm, w szkołach i instytucjach oświatowych. Poszerzenie wiedzy z zakresu procesów psychologicznych, społecznych, etycznych i prawnych w kontekście poradnictwa zawodowego i personalnego. Zagadnień związanych z rynkiem pracy w Polsce i Unii Europejskiej.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności