Chorzów, Polska

Psychologia w biznesie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Do wyjaśnienia i rozwiązywania problemów pojawiających się w praktyce współczesnego biznesu niezbędne staje się poznanie psychologicznych determinant zachowania się człowieka (i to zarówno wykonawcy pracy, jak i jej „odbiorców”). różnice indywidualne między ludžmi są wyznacznikiem różnorodności ich zachowań, jakości ich pracy i jej wyników. przykładowo, konieczność wykorzystywania przez przedsiębiorcę wiedzy z zakresu psychologii ujawnia się w ramach każdej z podstawowych funkcji personalnych: planowaniu zasobów ludzkich, rekrutacji, doborze, wprowadzeniu do pracy, szkoleniu i doskonaleniu, ocenie efektywności, awansach, wynagradzaniu, przeniesieniach, degradowaniu i zwolnieniach z pracy, a tym samym w procesach formułowania i realizowania strategii personalnych oraz kształtowania kultury organizacyjnej. celem studiów jest dostarczenie ich uczestnikom wiedzy z zakresu psychologicznego i społecznego funkcjonowania człowieka w nawiązaniu do warunków w jakich przychodzi mu funkcjonować we współczesnym biznesie. wymagania nowych, coraz to doskonalszych umiejętności realizowane są w zakresie: wzrostu kompetencji interpersonalnych ważnych w relacjach międzyludzkich, autoprezentacji, komunikowania się, wywierania wpływu, obniżania stresem pracy, rozwiązywanie konfliktów i prowadzenia negocjacji, korzystania z nowoczesnych metod pracy, działań marketingowych, obsługi klienta.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Jak wiadomo, psychologia to nauka polegająca na badaniu studentów psychologii.
Autor: Wojciech Orliński, Testosteron, blog Wojciecha Orlińskiego, 18 kwietnia 2017.
Psychologia
Psychologia we współczesnym społeczeństwie zajmuje najbardziej centralną pozycję, stając się głównym motorem przemian i przekształcania świadomości społecznej. Zastosowanie psychologii społecznej w wychowaniu przejawia się dziś np. jako modyfikacja postaw prowadząca do przebudowy światopoglądu w kierunku globalizmu, gdzie np. ustala się następujące kierunki: od nacjonalizmu do internacjonalizmu; od tradycjonalizmu do materializmu; od surowości do tolerancji (w wychowaniu dzieci); od systemu patriarchalnego do równości demokratycznej i inne związane także ze znaczeniem psychologii w „nowym” społeczeństwie.
Autor: Aleksander Posacki, Psychologia i New Age, Fenomen – Wydawnictwo Arka Noego, Gdańsk 2007, s. 28.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności