Gdańsk, Polska

Historia i wiedza o społeczeństwie

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Absolwenci zakresu Historia i wiedza o społeczeństwie mają rozległą wiedzę o historii oraz społeczeństwie, umieją ją w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom i młodzieży. Znają nowoczesne techniki nauczania studiowanego przedmiotu na każdym poziomie edukacji, wyzwalające u uczniów chęć samodzielnego poszukiwania wiedzy i twórczej eksploracji w obszarze przedmiotu.
Historia
Historia – nauka humanistyczna i społeczna, która zajmuje się badaniem przeszłości, a w znaczeniu ścisłym badaniem działań i wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw, w odróżnieniu od prehistorii, archeologii, antropologii lub historii naturalnej. Wynikiem badań historycznych jest opis dziejów (historiografia).
Historia
[Historia jest] (…) wykładem rozpoznanych dziejów.
Autor: Joachim Lelewel
Historia
Każdy dąży do tego samego, mimo to wiele jest wersji historii.
Autor: Sulejman Wspaniały, cyt. za: Jerzy S. Łątka, Sulejman II Wspaniały, Warszawa 2004.
Historia
Historia jest najlepszym antidotum na złudzenia o wszechwładzy i wszechwiedzy.
Autor: Arthur M. Schlesinger, Jr., „Polityka”, 13 stycznia 2007

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności