Kielce, Polska

Asystent rodziny

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Asystent rodziny to osoba, która udziela rodzinie wsparcia psychicznego, emocjonalnego, dokonuje diagnozy przyczyn trudnych sytuacji rodziny, jej zasobów i możliwości oraz pełni funkcję opiekuńczą, doradczą, wychowawczą, mediacyjną, motywującą, aktywizującą i monitorującą. Koordynuje działania skierowane na rodzinę i jej dobro.
Asystent
asystent – najniższe rangą stanowisko naukowe lub naukowo-dydaktyczne na uczelni
asystent rodziny
Asystent rodziny – osoba przez pewien czas wspierająca rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Termin asystent został wyprowadzony od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w swoim myśleniu, zachowaniu oraz otoczeniu, koniecznych do tego, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności